• Aantal kamers
  • Aantal bewoners
  • Maandlasten

Algemene huurvoorwaarden

Uiteraard willen wij u als woningzoekende optimaal van dienst zijn. Om in aanmerking te komen voor één van onze huurwoningen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Als algemene richtlijn hanteren wij een inkomensnorm waarbij uw netto maandinkomen (inclusief vakantiegeld) minimaal gelijk dient te zijn aan 2,5 - 3 maal de huurprijs.

Voor tweeverdieners geldt ten aanzien van het tweede salaris dezelfde inkomensnorm.

Woonzeker verhuurt woningen onder specifieke voorwaarden die kunnen verschillen per woning. De woningen die Woonzeker, worden bij voorkeur verhuurd aan kandidaten die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren.

Zelfstandig ondernemers/uitzendkrachten

Voor zelfstandig ondernemers en uitzendkrachten gelden andere inkomensberekeningen en/of aanvullende voorwaarden. Deze worden per individueel geval bekeken. 

Uitzendkrachten dienen minimaal 2 jaaropgaven aan te leveren van hun dienstverband, Fase B.

Indien u zelfstandig ondernemer bent, vragen wij u een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan te leveren en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen (minimaal van de laatste twee jaarcijfers). Daarnaast dient u er rekening mee houden dat u een bankgarantie (of waarborgsom, afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever) ter hoogte van minimaal 3 maanden huur dient te overleggen vóór ondertekening van het huurcontract.

Gepensioneerden

Indien u gepensioneerd bent, ontvangen wij graag de meest recente jaaropgaven, die aantonen wat uw jaarlijkse bruto inkomsten zijn. Wij houden er rekening mee dat gepensioneerden circa 30% minder belasting betalen. Deze inkomens worden per individueel geval beoordeeld.

Aanvullende informatie

U mag geen betalingsachterstand hebben bij uw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting.

Bij twijfel of u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal uw individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden. Houdt er dan rekening mee dat wij een waarborgsom of bankgarantie ter hoogte van 3 maanden huur vragen of dat wij vragen of iemand garant kan staan voor u middels een garantstellingsovereenkomst.

Recht om te weigeren

Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning. Woonzeker behoudt zich het recht voor om potentiële klanten -zonder opgave van redenen- voor een specifieke woning te weigeren.

Valsheid in geschrifte

Indien aspirant huurder(s) vervalste documenten aanleveren om in aanmerking te komen voor een huurwoning, is Woonzeker genoodzaakt om aangifte te doen bij de politie wegens Valsheid in geschrifte (Artikel 225 van het Strafrecht).