Privacyverklaring

A. Algemeen

Bent u klant bij Woonzeker of heeft u een account op onze website woonzeker.com? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over uw kredietwaardigheid. EDR gebruikt uw gegevens voor onderzoek naar uw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/

Woonzeker is gevestigd op Kranenburgweg 131, 2583 ER Den Haag. Woonzeker is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63038587 en handelt onder de naam PRMD Vastgoed Management B.V.

Woonzeker richt zich onder meer op het verhuurbaar stellen van woon- en bedrijfsruimte die door verhuurders bij Woonzeker is aangemeld. Wie woon- of bedrijfsruimte wil huren of verhuren kan op woonzeker.com een account aanmaken. Bij het aanmaken van een account vult u persoonsgegevens in zoals naam, adres, geboortedatum en woonplaats. Deze gegevens zijn nodig voor het verhuurbaar stellen of huren. Woonzeker verwerkt en beveiligt uw gegevens altijd zorgvuldig.

In deze privacyverklaring leest u hoe Woonzeker met uw persoonsgegevens omgaat en wat uw rechten en plichten zijn.

B. Vastleggen en verwerken van gegevens

Voor een goede dienstverlening is het nodig om uw gegevens vast te leggen in een database. Woonzeker gebruikt deze gegevens om:

 • u op de hoogte houden van woon- of bedrijfsruimte die te huur wordt aangeboden;
 • u te selecteren en contact met u op te nemen voor het huren of verhuren van woon- of bedrijfsruimte.

C. Welke gegevens legt Woonzeker vast?

1. Als u woon- of bedrijfsruimte verhuurt

 • Uw naam, adres en contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.
 • De omschrijving en kenmerken van de woon- of bedrijfsruimte, zoals de huurprijs, oppervlaktes en indeling.
 • Foto’s en video’s van de woon- of bedrijfsruimte.
 • Transactiegegevens zoals de verhuurprijs en de transactiedatum (datum waarop de woon- of bedrijfsruimte is verhuurd).

2. Als u woon- of bedrijfsruimte wilt huren

 • Uw NAW-gegevens: naam, huidige adres en woonplaats.
 • Uw persoonlijke gegevens: BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, leeftijdscategorie en gezinssamenstelling.
 • Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres.
 • Financiële gegevens: inkomen, arbeidsovereenkomst, eventueel een intentieverklaring van uw werkgever en in geval van verhuring een bankafschrift.
 • Transactiegegevens zoals verhuurprijs en transactiedatum (datum waarop u de woon- of bedrijfsruimte heeft gehuurd).
 • Uw verhuurprofiel: het profiel waarin uw wensen zijn opgeslagen.

D. Waar gebruikt Woonzeker uw gegevens voor?

Wij gebruiken uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u Woonzeker heeft gegeven uit te voeren. Concreet: om een geschikte huurder voor uw onroerend goed te vinden of om geschikte woon- of bedrijfsruimte voor u als huurder te vinden.

Woonzeker kan uw gegevens ook gebruiken om:

 • uw onroerend goed bij een groter publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via Funda, Pararius of kamerverhuur.nl;
 • waardebepalingen of creditchecks uit te voeren;
 • een huurovereenkomst op te stellen voor het verhuren van woon- of bedrijfsruimte.

E. Beveiliging gegevens

Woonzeker volgt verschillende veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat uw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen. Wij maken gebruik van een beveiligde website, firewalls en virusscanners. Deze beheersmaatregelen zorgen voor optimale beveiliging van uw persoonlijke gegevens.

F. Toegang tot gegevens

De medewerkers van Woonzeker hebben toegang tot uw gegevens. Zij gebruiken uw gegevens bij werkzaamheden die verband houden met het verhuren van woon- of bedrijfsruimtes.

G. Delen van persoonsgegevens met derden

Woonzeker deelt uw gegevens enkel en alleen met derden wanneer deze door ons als beheerder zijn ingeschakeld om noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren. Denk aan een loodgieter, aannemer of reparateur. Zij ontvangen alleen de contactgegevens die nodig zijn voor het inplannen van een afspraak: naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Uw gegevens worden uitsluitend met deze partners gedeeld.

In sommige gevallen is Woonzeker wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Denk hiervoor aan bevoegde autoriteiten zoals de Belastingdienst. In alle andere gevallen zal Woonzeker eerst om uw toestemming vragen alvorens gegevens te delen.

H. Delen van persoonsgegevens met eigenaren

Woonzeker is de beheerder van de woon- en bedrijfsruimtes die wij ter verhuur aanbieden. Hierdoor zijn wij verplicht om de eigenaren van het onroerend goed te informeren over verhuuractiviteiten en huurders. Wij verstrekken alleen de gegevens die nodig zijn om een eigenaar in te lichten. Denk aan NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres. In sommige gevallen worden uw financiële gegevens gedeeld met eigenaren om uw kredietwaardigheid als huurder te bepalen.

I. Beveiliging en bewaartermijn

Woonzeker zorgt op ieder moment voor een goede beveiliging van uw gegevens. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatige vernietiging. Woonzeker heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Woonzeker bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden die hierboven zijn benoemd, met inachtneming van de wettelijk verplichte bewaartermijn.

J. Uw rechten: inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u sturen naar info@woonzeker.com onder vermelding van uw naam en adres. Woonzeker reageert in principe binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie. Bij een verzoek tot verwijdering verwijdert Woonzeker de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of wanneer er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

K. Wijzigingen

Woonzeker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u daarom om regelmatig de privacyverklaring op de website door te nemen.

L. Vragen?

Wij zijn ons ervan bewust dat privacy een gevoelig punt kan zijn. Heeft u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@woonzeker.com.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28-3-2022